ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   

บุคลากรโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
ดร.ศุภัครชา อภิรติกร   /   Dr.Supakracha Apiratikorn เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นางสาวปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง   /   Ms.Piyanan Nu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์   /   Mr.Pongsak Mansuriwong เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นางสาวปริยากร บุญส่ง   /   Ms.Priyakorn Bu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายอภิชาติ พันชูกลาง   /   Mr.Apichart Pu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์   /   Dr.Pawika Bo เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.มงคล เทพรัตน์   /   Dr.Mongkol Thepparat เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน   /   Dr.Phattharaporn Pa เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์   /   Mr.- เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี   /   Asst Prof Dr.Kruan Buakeeree เกษตรศาสตร์ อาจารย์

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.