ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   

บุคลากรโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา   /   Asst Prof.Nopparat Vo วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสุเพ็ญ ด้วงทอง   /   Mrs.Supen Do วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.อวิกา ศิริรัตนากร   /   Dr.Avika Si วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.ธิติมา พานิชย์   /   Dr.Thitima Pa วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง   /   Asst Prof Dr. Ittiporn Keawpeng วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด   /   Ms.Khanittha Mu วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์   /   Dr.Kamonthip Ni วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสาวณิศรา ปรีชานนท์   /   Ms.Nisara Pr วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด   /   Asst Prof.- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.