ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   

บุคลากรโปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
ผศ.ณิศา มาชู   /   Asst Prof.Nisa Machoo การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์   /   Mr.Sarun Ru การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง   /   Dr.Thanongsak Thanuthong การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
ผศ.สบาย ตันไทย   /   Asst ProfSabai Ta การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่   /   Ms.Wijittra Tu การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นายกานตกานท์ เทพณรงค์   /   Mr.Kantakan Thepnarong การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี   /   Assoc Prof.Naruemon Usawakesmanee การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.