ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชื่อ - สกุล บุคลากร โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน ตำแหน่ง
นางสาวเกศสุพร มากสาขา   /   Ms.Kedsuporn Maksakha สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง   /   Mrs.thunyaporn rakthong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปณัฎฐา ศรีบัวจับ   /   Ms.panutta.sr สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก้ว   /   Ms.Kanyarat Pinkaew สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฝนทิพย์ วระพิน   /   Mrs.fonthip warapin สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการเกษตร
นายเอกชัย เบ่าอุบลย์   /   Mr.Ekkachai Baoubon สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู   /   Acting Sub.Lt.Angkana Chainoo สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์   /   Mr.Wachiraphan Chanphanich สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา   /   Ms.sureeporn wijitsopa สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์   /   Ms.Sujirat Sornprasit สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นายณัฐพล ราชูภิมนต์   /   Mr.Natthaphon Rachuphimon สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
นางมลิ ล่องเซ่ง   /   Mrs.Mali Longseng สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายพิพัฒน์ สุวรรณเรืองศรี   /   Mr.Phiphat Su สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายบุญลอย ชูแสง   /   Mr.Bunloy Chusang สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสุกัญญา หนูหลง   /   Mrs.Sukanya Nulong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสุชีรา โพธิพงษา   /   Mrs.Sucheera Potipong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางทศพร แสนสุข   /   Mrs.todsaporn สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางเยาวลักษณ์ รัตนพงศ์   /   Mrs.Yaowalak Rattanapong สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นางสาวเพ็ญพร นพกุล   /   Ms.Penporn Nopkaun สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายศักดา นิยมพันธุ์   /   Mr.Sakda สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายอรรณพ อ่อนรอด   /   Mr.Unnoph สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
นายจำนงค์ หนูประพันธ์   /   Mr.Jumnong nu สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พนักงานบริการ
ดร.ศุภัครชา อภิรติกร   /   Dr.Supakracha Apiratikorn เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นางสาวปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง   /   Ms.Piyanan Nu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์   /   Mr.Pongsak Mansuriwong เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นางสาวปริยากร บุญส่ง   /   Ms.Priyakorn Bu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายอภิชาติ พันชูกลาง   /   Mr.Apichart Pu เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์   /   Dr.Pawika Bo เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.มงคล เทพรัตน์   /   Dr.Mongkol Thepparat เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน   /   Dr.Phattharaporn Pa เกษตรศาสตร์ อาจารย์
นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์   /   Mr.- เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี   /   Asst Prof Dr.Kruan Buakeeree เกษตรศาสตร์ อาจารย์
ผศ.ณิศา มาชู   /   Asst Prof.Nisa Machoo การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์   /   Mr.Sarun Ru การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง   /   Dr.Thanongsak Thanuthong การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
ผศ.สบาย ตันไทย   /   Asst ProfSabai Ta การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่   /   Ms.Wijittra Tu การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
นายกานตกานท์ เทพณรงค์   /   Mr.Kantakan Thepnarong การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี   /   Assoc Prof.Naruemon Usawakesmanee การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์
น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์   /   D.VM.Runjuan It เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์   /   Asst Prof Dr.Jackrit Anantasaran เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง   /   Asst Prof Dr.Amornrat Chumthong เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายทวีศักดิ์ ทองไฝ   /   Mr.Taweesak Th เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายสันติ หมัดหมัน   /   Mr.Santi Ma เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม   /   Asst Prof Dr.Karistsapol Nooprom เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
นายธัชวีร์ ขวัญแก้ว   /   Mr.Tachawee Kwankaew เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา   /   Asst Prof.Nopparat Vo วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสุเพ็ญ ด้วงทอง   /   Mrs.Supen Do วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.อวิกา ศิริรัตนากร   /   Dr.Avika Si วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.ธิติมา พานิชย์   /   Dr.Thitima Pa วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง   /   Asst Prof Dr. Ittiporn Keawpeng วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด   /   Ms.Khanittha Mu วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์   /   Dr.Kamonthip Ni วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
นางสาวณิศรา ปรีชานนท์   /   Ms.Nisara Pr วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด   /   Asst Prof.- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์

Copyright 2016 All Rights Reserved |
Power by Faculty of Agricultural Technology Songkhla Rajabhat University.