หลักสูตรที่เปิดสอน

(courses)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

(Bachelor of Science Program in Agriculture)

รายละเอียด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(Bachelor of Science Program in Aquaculture)

รายละเอียด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(Bachelor of Science Program in Food Science and Technology)

รายละเอียด

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

(Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology)

รายละเอียด

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

(Bachelor of Technology Program in Food Product Management Technology)

รายละเอียด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

(Master of Science Program in Agricultural Technology Management)

รายละเอียด


ข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:00 น. (แก้ไขล่าสุด 1 กรกฎาคม 2559 16:00 น.)