รายละเอียดการรับสมัคร

=> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตรงคณะฯ ปีการศึกษา 2560
=> ใบสมัครสอบคัดเลือกตรง
=> หนังสือรับรองการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

=> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
=> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)

=> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
=> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษาใหม่

=> ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1)
=> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว (รอบที่ 1)

=> ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2)
=> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว (รอบที่ 2)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 62
โทรศัพท์ 074-260272
โทรสาร 074-260273
เว็บไซต์ http://agri.skru.ac.th
Facebook : เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา